Levertijd van slechts twee dagen

Vanaf 50 euro gratis verzending

Alleen 100% natuurlijke voedingssupplementen

Algemenevoorwaarden Ruiterleven

Afspraken, waar we ons aan houden

Afspraken, waar we ons aan houden

Wanneer je een bestelling plaats bij Ruiterleven, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Geen zorgen, ik heb deze algemene voorwaarden opgesteld in begrijpelijke taal. Zo weet je waar je aantoe bent als je bij Ruiterleven bestelt.

Bedrijfsgegevens

Ruiterleven, te Harderwijk
E-mailadres: info@ruiterleven.nl
Telefoonnummer: 06-14110624
KvK-nummer: 68478097
Btw-nummer: NL00235498B06

november, 2017

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kan maken van jouw ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ruiterleven.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jou of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Ontbindingsrecht: je recht om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Webwinkel/Ruiterleven: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen de webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

3 Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument.
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
 7. Webwinkel vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding/retour.

4 Uitsluiting ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. Die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. Die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
 6. Producten die beschadigd zijn door buitengewoon gebruik of waarvan de verpakking nog verzegeld is maar wel beschadigd.

5 Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
 2. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

6 Garantie en conformiteit

 1. Webwinkel biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke slijtage, geen gebreken vertonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.
 3. Indien een gebrek een fabricagefout blijkt te zijn, heeft consument recht op reparatie van het product. Indien reparatie niet meer mogelijk is of dit disproportioneel veel geld kost, zal het product vervangen worden. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of reparatie of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag de webwinkel aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
 4. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door consument.

7 Klachten en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
 3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. Ruiterleven wijst de consument op de mogelijkheid om, indien webwinkel en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/.

 

Je winkelmand